Bảng Báo Giá Máy Phát Điện Chạy Dầu Diesel Cở Lớn 2022

Ngày đăng 01-04-2021
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL BAUDOUIN
Model: VNG2500BS
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2250BS
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1900BS
Công suất: 1900KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1700BS
Công suất: 1700KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650BS
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500BS
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1400BS
Công suất: 1400KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1250BS
Công suất: 1250KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL CUMMINS OEM
Model: VNG1650CS
Công suất: 1650Kva
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500CS
Công suất: 1500Kva
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1375CS
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1237CS
Công suất: 1237KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1100CS
Công suất: 1100KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1000CS
Công suất: 1000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG900CS
Công suất: 900KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG825CS
Công suất: 825KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠU DẦU DIESEL CUMMINS ẤN ĐỘ
Model: C3000D5
Công suất: 3000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2750D5
Công suất: 2750KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2500D5
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2250D5
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2000D5
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1760D5
Công suất: 1750KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1675D5
Công suất: 1675KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1400D5
Công suất: 1400KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL DOOSAN
Model: VNG1000DS
Công suất: 1000KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG880DS
Công suất: 880KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG825DS
Công suất: 825KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG750DS
Công suất: 750KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG710DS
Công suất: 710KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG630DS
Công suất: 630KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG510DS
Công suất: 510KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG490DS
Công suất: 490KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL HYUNDAI
Model: DHY880KSE
Công suất: 880KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY825KSE
Công suất: 825KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY550KSE
Công suất: 550KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY440KSE
Công suất: 440KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY350KSE
Công suất: 350KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY325KSE
Công suất: 325KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY275KSE
Công suất: 275KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY250KSE
Công suất: 250KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL MITSUBISHI
Model: VNG1375MM
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2500MM
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2250MM
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2063MM
Công suất: 2063KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2000MM
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1915MM
Công suất: 1915KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500MM
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650MM
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL perkins
Model: VNG2000PK
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1850PK
Công suất: 1850KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1710PK
Công suất: 1710KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650PK
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500PK
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1385PK
Công suất: 1385KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1375PK
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1350PK
Công suất: 1350KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
mÁY pHÁT đIỆN CHẠY DẦU DIESEL voLVO pENTA
Model: VNG770VM
Công suất: 770KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG715VM
Công suất: 715KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG650VM
Công suất: 650KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG605VM
Công suất: 605KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG550VM
Công suất: 550KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG500VM
Công suất: 500KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG440VM
Công suất: 440KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG385VM
Công suất: 385KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333

Báo Giá Máy Phát Điện Chạy Dầu Diesel Cở Lớn 2022

CUMMINS | DOOSAN | HYUNDAI | MITSUBISHI | VOLVO PENTA | PERKINS | MỚI 100%

Liên hệ Chuyên Gia tư vấn giải pháp giúp Doanh nghiệp Sản xuất

Tiết kiệm từ 100tr/máy – 200tr/máy

Cung Cấp | Sửa Chữa | Đại Tu | Bảo Dưỡng | Bảo Trì | Lắp Đặt Hoàn Thiện Giải Pháp Tận Nơi

Phụ Tùng | Linh Kiện Chính Hãng | Động Cơ | Bộ Lọc | Bảng Điều Khiển 

|Tủ ATS | Tủ Hòa Đồng Bộ | Bộ Điều Tốc AVR | Dầu Nhớt Máy | 

Gọi Chuyên Gia: 096 205 3333

 

máy phát điện diesel
Nhà Cung Cấp Máy Phát Điện Diesel 3 Pha Chính Hãng

Công Ty Cổ Phần Máy Phát Điện Việt Nhật tự hào là nhà nhập khẩu, sản xuất lắp ráp máy phát điện Diesel chính hãng, đa dạng công suất từ 11kva – 3000kva mới 100% chưa qua sử dụng, uy tín, giá tốt nhất tại Việt Nam, Tất cả các dòng máy diesel VNGPOWER cung cấp đểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và được kiểm định đầy đủ trước khi giao cho khách hàng.

Quý khách hàng nhận được gì khi mua Máy phát điện Diesel tại VNGPOWER

máy phát điện chạy dầu diesel cở lớn 03

Hàng chính hãng mới 100% chứng nhận ISO 9001 – 2000, đạt tiêu chuẩn về khí thải Việt Nam và Quốc Tế đầy đủ, do Công ty Cổ phần Máy Phát Điện Việt Nhật nhập khẩu và sản xuất.

✔️ Được gặp gở chuyên gia đầu ngành về thi công giải pháp máy phát điện công nghệ mới

✔️  Được tư vấn giải pháp máy phát điện Tiết kiệm chi phí 20% so với thị trường

✔️ Không bán hàng giảhàng nháihàng kém chất lượnghàng nhái thiếu công suấtheo tiêu chuẩn

✔️ Giá xuất tại tổng kho Nhà Máy VNGPOWER – đảm bảo chiết khấu cao nhất, Tốt Nhất!

✔️ Bảo hành lâu dài, dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn 24/7, chăm sóc trọn đời an tâm hơn

✔️ Miễn phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện đi kèm phụ kiện đầy đủ.

✔️ Được Chuyên gia Hỗ trợ tư vấn tài chính, hóa đơn đầy đủ có lợi nhất cho Doanh Nghiệp

 

máy phát điện diesel generator
Cung Cấp Máy phát điện diesel generator

Là đơn vị chuyên tư vấn, thi công lắp đặt các dự án tổ máy phát điện lớn cho các Công ty, toà nhà, trường học, bệnh viện lớn tại Hà nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh..vv và 63 tỉnh thành Việt Nam,

Với kinh nghiệm 15 năm chuyên sâu trong lĩnh vực Máy phát điện, Chúng tôi rất tự tin để tư vấn cho Quý khách lựa chọn được dòng máy phù hợp với nhu cầu của mình nhất, nhằm tiết kiệm kinh phí, tránh lãng phí thấp nhật.

Hãy kết nối với VNGPOWER ngay hôm nay, để được các chuyên gia giàu kinh nghiệm, kiến thức tư vấn cho bạn tối ưu nhất..lựa chọn sản phẩm với mức giá tốt nhất Việt Nam.

máy phát điện chạy bằng dầu diesel
Nhập Khẩu, Sản Xuất Máy phát điện Diesel Chính Hãng, Giá tốt nhất

Hotline: 096 205 3333

Các Thương HIệu Dẫn Đầu Tốt nhất

Máy phát điện Diesel là gì? Nguyên tắc lọc nhiên liệu của dòng máy phát điện chạy dầu Diesel là như thế nào? Nếu quý vị đang có cùng băn khoăn vậy hãy tìm hiểu qua những gợi ý được đưa ra trong bài viết dưới đây nhé!

Máy phát điện Diesel là gì?

Định nghĩa máy phát điện Diesel

Máy phát điện Diesel là một loại máy phát điện dùng động cơ dầu Diesel. Dòng máy phát điện này đang rất được ưa chuộng bởi tuổi thọ của nó khá cao nhưng chi phí lại thấp và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Những dòng máy như máy phát điện Diesel Cummins, máy phát điện Diesel Mitsubishi, máy phát điện Diesel Generator,… có hoạt động rất ổn định, êm ái. Đồng thời trong quá trình hoạt động dòng máy phát điện chạy dầu Diesel rất ít gặp phải sự cố.

máy phát điện chạy diesel
Máy phát điện Diesel là gì

Động cơ Diesel là loại động cơ đốt trong. Sự cháy của dầu Diesel được xảy ra trong buồng đốt mỗi khi Piston tới gần với điểm chết trên ở trong kỳ nén. Nó là sự tự cháy dưới những tác động của nhiệt độ cùng với áp suất cao do không khí nén. Hiện có hai loại động cơ Diesel chính là: Động cơ 2 thì cùng động cơ 4 thì.

Công dụng của máy phát điện Diesel

các loại máy phát điện diesel
Công dụng của máy phát điện Diesel

Công dụng chính của máy phát điện Diesel 50KVA, máy phát điện Diesel 800KVA, máy phát điện Diesel 500KVA, hay các loại máy phát điện diesel công suất khác… là ngăn ngừa cùng với cung cấp điện mỗi khi mạng lưới điện trong gia đình, nhà máy, công ty, bệnh viện…. gặp phải sự cố. Đối với những công trình lớn thì dòng máy phát điện Diesel công suất lớn là thiết bị cần thiết nếu muốn cho mọi hoạt động luôn được ổn định.  Để cho máy phát điện Diesel 100KW chạy tốt thì người vận hành cần phải có chuyên môn và thường xuyên kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp.

Cấu tạo của máy phát điện Diesel

Máy phát điện Diesel bao gồm 8 bộ phận:

nguyên lý làm việc của máy phát điện diesel
Cấu tạo của máy phát điện Diesel

1-      Động cơ Diesel

Động cơ của máy phát điện Diesel là động cơ nổ đây là nguồn năng lượng đầu vào của máy (nhiên liệu là dầu Diesel) giúp cho máy phát điện có thể hoạt động được. Kích thước của động cơ thường tỷ lệ thuận với sản lượng điện tối đa máy có thể cung cấp. Khi số KVA của máy phát điện càng lớn thì động cơ của nó càng lớn.

2-      Đầu phát

Đầu phát của máy phát điện Diesel gồm những bộ phận tĩnh, cùng những thành phần có thể di chuyển được. Chúng có công dụng là sản xuất ra điện từ nhiên liệu cơ học đã được cung cấp cho máy trước đó.

Trong đầu phát gồm những bộ phận:

cách vận hành máy phát điện diesel
Cấu tạo của máy phát điện Diesel

– Stata: Đây là thành phần không thể nào di chuyển được (bộ phận tĩnh). Nó được cấu tạo từ tập hợp những dây dẫn điện quấn lại tạo thành dạng cuộn ở trên lõi sắt.

– Rato: Đây là bộ phận chuyển động để tạo ra từ trường quay.

3-      Hệ thống nhiên liệu

Trong máy phát điện Diesel, hệ thống nhiên liệu gồm rất nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi một bộ phận đều đảm nhận chức năng như:

– Ống nổi: Mang nhiên liệu dầu Diesel từ bồn chứa tới động cơ. Nó giúp cung cấp nguồn nhiên liệu vào trong động cơ.

– Ống thông gió trong bình nhiên liệu: Ở bồn chứa nhiên liệu thường được thiết kế một đường ống thông gió. Nó có công dụng là ngăn chặn sự gia tăng chân không hoặc áp lực trong quá trình bơm, thoát nước của bể chứa. Mỗi khi nhiên liệu được nạp đầy bình ống thông gió, nó sẽ có chức năng là bảo đảm được sự tiếp xúc khô giữa bể nhiên liệu và vòi phun phụ giúp ngăn ngừa được những tia lửa có thể sẽ gây nên cháy, nổ.

máy phát điện diesel perkins
Cấu tạo của máy phát điện Diesel

– Bơm nhiên liệu: Bộ phần này có chức năng đưa nguyên liệu ở bể chứa chính tới những bể chứa trong ngày. Nó giúp cho máy phát điện Diesel hoạt động hiệu quả hơn.

– Bình lọc nhiên liệu: Bộ phận này có chức năng lọc tách nước cùng vật lạ có ở trong nhiên liệu lỏng. Đồng thời giúp bảo vệ những thành phần trong nhiên liệu.

– Kim phun: Giúp phun ra những chất lỏng ở dưới dạng phun sương để đốt giúp cho  động cơ hoạt động.

– Ổn áp: Chính là bộ phận quan trọng, nó giúp quy định được điện áp đầu ra của máy.

4-      Hệ thống làm mát

Nó có chức năng làm mát những thành phần ở trong máy phát điện Diesel khi chạy gây nên tình trạng nóng. Hệ thống làm mát cùng với thông gió khá quan trọng nó giúp thu hồi được lượng nhiệt sinh ra khi vận hành máy phát điện.

máy phát điện diesel mitsubishi

5-      Hệ thống xả

Đây là hệ thống xử lý những khí thải đã thoát ra từ máy phát điện. Chúng được gắn với động cơ Diesel bằng kết nối linh hoạt để giảm thiểu rung động cùng với ngăn ngừa những thiệt hại tới cho hệ thống ống xả trong máy phát điện.

6-      Hệ thống bôi trơn

Trong máy phát điện Diesel hệ thống bôi trơn đảm nhận nhiệm vụ là bôi trơn giúp cho động cơ Diesel hoạt động được bền và êm hơn trong suốt một thời gian dài. Nó được lưu trữ ở trong 1 máy bơm dầu.

máy phát điện diesel cummins
mua máy phát điện diesel giá rẻ-

7-      Bộ sạc pin

Khởi động máy phát điện Diesel bằng pin thì bộ sạc pin đóng vai trò giữ cho pin luôn đầy với điện áp thả nổi chính xác. Nếu như điện áp thả nổi này thấp thì pin sẽ nạp thiết. Còn nếu điện áp thả nổi cao thì sẽ rút ngắn đi tuổi thọ của pin.

Bộ nạp pin thường được thiết kế bởi thép không gỉ giúp ngăn ngừa sự ăn mòn. Nó hoàn toàn vận hành tự động, không cần phải chỉnh sửa hay thay đổi bất kỳ cài đặt nào. Điện áp 1 chiều tại đầu ra của bộ nạp pin luôn được giữ ở mức là 2,33 Volts mỗi phân tử và được hiểu là điện áp nổi chính xác cho mỗi pin axit chì. Bộ nạp pin có sản lượng điện áp 1 chiều cô lập, vì thế nó không hề gây trở ngại cho những hoạt động của máy phát điện.

máy phát điện diesel giá rẻ

8-      Bảng điều khiển

Bộ phận này là bền mặt điều khiển của máy phát điện Diesel, nó có những hốc cắm điện cùng điều khiển. Những nhà sản xuất khác nhau sẽ đa dạng tính năng khác nhau. Tuy nhiên hầu hết chúng đều có những tính năng như:

máy phát điện diesel công nghiệp
công ty cung cấp máy phát điện diesel giá tốt nhất

– Hệ thống mở, tắt điện: Giúp kiểm soát bật máy phát điện trong lúc mất điện một cách tự động. Đồng thời nó giúp theo dõi những máy phát điện khi hoạt động. Đồng thời nó cũng tự động tắt khi đã không còn cần thiết.

– Thiết bị đo: Cho thấy những thông số hời hạn của hoạt động. Nó liên tục đo lường cùng giám sát những thông số này và cho phép máy tự động tắt khi thông số vượt ngưỡng quy định.

– Đồng hồ đo máy phát điện: Giúp đo sản lượng điện ở thời điểm hiện tại cùng với điện áp, tần số hoạt động.

– Ngoài ra còn có một số những chức năng khác như chuyển mạch điều khiển động cơ Diesel, chuyển đổi tần số.

Ưu nhược điểm của máy phát điện Diesel

Ưu điểm

Máy phát điện Diesel , máy phát điện Diesel Vikyno, máy phát điện Diesel Bamboo, Hyundai, Mitsubishi, Perkins, Doosan, Cummins, Cooper… có những ưu điểm nổi trội là:

– Máy phát điện Diesel dùng công nghệ thế hệ động cơ hiện đại được trang bị thêm chức năng là phun nhiên liệu sơ cấp. Chính điều này đã làm cho máy phát điện chạy dầu Diesel đời mới của Hyundai, Mitsubishi, Perkins… không còn gây tiếng ồn khi hoạt động.

máy phát điện chạy dầu diesel cở lớn 02

– Giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Bởi vì động cơ dầu Diesel rất khỏe và mạnh, nó chạy nhanh cho nên tiết kiệm được nhiên liệu cùng với đó chi phí của nhiên liệu rẻ hơn hẳn. MẶc dù vậy nhưng điện năng được tạo ra từ máy phát điện chạy dầu Diesel cao gấp 11% lần so với dòng máy chạy xăng.

– Không gây mất vệ sinh đồng thời nó cũng không tạo nhiều khói khi máy phát điện Diesel hoạt động. Có điều này là nhờ vào công nghệ phun nhiên liệu bởi đường dẫn chung hệ thống Turbo, nhiên liệu được đốt trong khoang động cơ một cách tối ưu giúp cho khả năng vận hành của máy phát được mạnh mẽ mà êm ái, ít khí thải và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khi khói giảm cũng đồng nghĩa với việc bụi bặm cùng với những hợp chất bẩn cũng được giảm theo.

– Nhờ dùng công nghệ mới, hiện đại đã cải thiện được đáng kể việc giảm khí thải và đốt cháy nhiên liệu. Nhiên liệu dầu Diesel có nồng độ lưu huỳnh thấp nó sẽ làm giảm đi lượng khí thải ra từ động cơ Diesel.

máy phát điện chạy dầu diesel cở lớn 01

Nhược điểm

Tuy nhiên ngoài những ưu điểm trên máy phát điện Diesel còn có một số nhược điểm sau:

– Động cơ dầu Diesel khá đắt tiền và nó mắc hơn so với động cơ xăng.

– Trọng lượng của động cơ Diesel lớn hơn hẳn so với động cơ xăng.

– Cùng với đó tốc độ động cơ Diesel so với động cơ xăng cũng thấp hơn.

– Ngoài ra máy phát điện Diesel còn có độ ồn lớn và khí thải động cơ Diesel chứa khá nhiều muội than.

mua máy phát điện diesel ở đâu uy tín
máy phát điện diesel số 1 vn-

Nguyên tắc lọc nhiên liệu cho máy phát điện Diesel

Trước khi tìm hiểu về nguyên tắc lọc nhiên liệu cho máy phát điện Diesel Bamboo BMB 10.1 Euro, máy phát điện Diesel Bamboo BMB 9800eat3p, máy phát điện Diesel Engine Generator Sinano, Mitsubishi, Hyundai,… chúng ta cần biết được những thành phần cần phải có trong quá trình lọc nguyên liệu.

Những thành phần cần có trong quá trình lọc nhiên liệu

Trong quá trình lọc nhiên liệu cần có một số thành phần như: Tắc lọc, nguyên liệu dầu, bộ lọc nhiên liệu, động cơ dưới, bơm phun cao áp, hệ thống phun bơm nguyên nhiên liệu. Những thành phần này đều tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình lọc nguyên liệu.

công ty cung cấp máy phát điện diesel
Nguyên tắc lọc nhiên liệu cho máy phát điện Diesel

Nguyên tắc lọc nhiên liệu

– Dầu Diesel chính là hợp chất được cấu tạo phức hợp từ những các phân tử Hydrocarbon. Nó được chưng cất từ dầu thô trong khoảng nhiệt độ là 150 – 370 độ C. Dầu Diesel giúp cho máy chạy êm hơn, tránh gây hỏng hóc và trong nó không có tạp chất giúp bảo vệ động cơ của máy.

– Lọc nhiên liệu: Được thiết kế để đảm bảo mang tới nguồn nhiên liệu sạch cho động cơ Diesel. Nó hoạt động bằng cách lọc sạch những tạp chất, hạt bẩn có trong nhiên liệu có thể gây ảnh hưởng tới quá trình cháy nổ hay gây hao mòn những cụm phun bơm. Khi chiếc máy phát điện Diesel của bạn khó khởi động hoặc công suất của máy yếu đi, đây chính là lúc quý vị nên kiểm tra tới bộ lọc nhiên liệu.

chuyên nhập khẩu máy phát điện diesel
Nguyên tắc lọc nhiên liệu

– Bảo trì động cơ dưới: Đây là một phần khá quan trọng, động cơ này giúp cho máy phát có thể hoạt động được. Vì thế bạn hãy thường xuyên kiểm tra, bảo trì nó nhé.

– Tác hại cùng những ảnh hưởng của nước tới hệ thống phun bơm nhiên liệu: Hệ thống này chính là phần cung cấp nhiên liệu cho máy phát cho nên quý vị cần chú ý khi vận hành. Bởi việc không xả nước hay đọng nước sẽ dẫn tới việc lọc kém. Điều này làm ăn mòn những chi tiết trong máy phát. Ngoài ra nó còn là một ổ ủ vi khuẩn gây ách tắc tới bộ lọc nguyên liệu. Bên cạnh đó khi nước ứ đọng ở bên trong bơm phun nhiên liệu cũng sẽ gây ra sự khó khăn trong quy trình vận hành máy phát điện Diesel Westac 250KVA,…..

Hướng dẫn cách dùng máy phát điện chạy dầu Diesel

Máy phát điện Diesel 150kva và 250kva, máy phát điện Diesel 1000kva, hay 2000kva.. rất dễ sử dụng. Thế nhưng trong quá trình dùng quý vị cũng nên lưu ý một số điều để cho máy phát có được tuổi thọ bền lâu hơn:

Báo giá máy phát điện diesel
Hướng dẫn cách dùng máy phát điện chạy dầu Diesel

Một số lưu ý khi bảo quản máy phát điện Diesel

– Đầu tiên quý vị không nên vận hành máy phát trong điều kiện môi trường ẩm ướt. Đặc biệt bạn không được khởi động máy khi tay đang bị ướt.

– Bên cạnh đó quý vị cũng không nên đặt máy phát điện Diesel trong những chỗ kín gió như nhà kho, tầng hầm….

– Vì nó chủ yếu hoạt động bằng dầu Diesel nên quý vị cần phải tránh đặt chúng gần những nơi dễ bị bắt lửa như bếp than, bếp gas,… bởi nó sẽ dẫn tới hiện tượng cháy nổ.

– Trước khi chuẩn bị vận hành máy phát điện Diesel quý vị nên kiểm tra xem nhiên liệu ở bên trong, cùng với nước làm mát đã được đầy chưa. Điều này sẽ giúp cho máy phát điện Diesel họa động được bền lâu và tốt hơn. Mỗi ngày bạn cũng có thể tiến hành kiểm tra để phòng những trường hợp điện bị đột ngột là có thể dùng ngay được.

Cách vận hành máy phát điện Diesel đúng cách

Để vận hành máy phát điện Diesel có 3 giai đoạn chúng ta cần lưu ý đó là:

nhà cung cấp máy phát điện diesel
Cách vận hành máy phát điện Diesel đúng cách

– Giai đoạn 1: Vận hành máy phát bằng tay quay

Quý vị có thể gắn thêm quay tay vào trục khởi động rồi xoay chỉnh tay để làm giảm áp tới phía trên, đồng thời quay tay quay mỗi lúc một mạnh hơn để cho máy nổ. Trong khi bạn quay tay quay tuyệt đối không được thả tay quay ra khi khởi động máy mà hãy để cho nó tự tách ra.

– Giai đoạn 2: Kiểm tra bôi trơn bằng cách để động cơ Diesel chạy không tải khoảng từ 4-5 phút

Khi máy phát nổ lên sẽ có 2 bộ phận cần phải kiểm tra ngay là bộ lọc gió và bóng báo nhớt. Nếu như màu nhớt ở trong bóng báo nhớt bị thay đổi không được như lúc đầu hoặc có khói bốc lên ở bộ lọc gió, ngay lập tức bạn nên cho máy phát điện Diesel ngừng hoạt động.

chuyên phân phối máy phát điện diesel
Cách vận hành máy phát điện Diesel đúng cách

– Giai đoạn 3: kéo tải

Khi bạn đã hoàn thành được những bước trên hãy kiểm tra bôi trơn. Sau đó hãy bắt đầu kéo tải để dùng  máy phát điện Diesel.

Khi tắt máy

Bạn đã hết nhu cầu dùng máy phát điện Diesel hãy rút tải ra khỏi ổ cắm. Đồng thời bạn hãy thực hiện việc kéo cần điều chỉnh tốc độ trở lại vị trí ban đầu sau đó khóa van nhiên liệu một cách cẩn thận.

Nhà phân phối máy phát điện Diesel tại HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Việt Nam

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà phân phối máy phát điện Diesel Việt Nam. Để đảm bảo không mua phải máy phát điện chạy dầu Diesel, máy phát điện Diesel 3 pha công suất 1250KVA liên tục… kém chất lượng quý vị nên chọn mua tại những đơn vị cung cấp uy tín lớn.

Bên cạnh đó bạn nên dè chừng trước những dòng máy phát điện Diesel giá rẻ bất ngờ. Bởi đây có thể là chiêu trò để thu hút khách mua của những điểm bán máy phát điện còn về chất lượng của chúng thì không hề đúng như những gì đã quảng cáo.

báo giá máy phát điện diesel tốt nhất
Nhà phân phối máy phát điện Diesel tại HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Việt Nam

VNGPOWER là công ty uy tín chuyên sản xuất máy phát điện dầu Diesel, nhập khẩu máy phát điện nguyên chiếc chính hãng. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp phụ tùng máy phát điện Diesel chính hãng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,….

Hiện nay VNG POWER chuyên cung cấp những dòng máy phát điện chạy dầu Diesel:

01 Máy phát điện chạy dầu Diesel Cummins.

02 Máy phát điện chạy dầu Diesel Volvo Penta

03 Máy phát điện chạy dầu Diesle Mitsubishi

04 Máy phát điện chạy dầu Diesel Doosan.

05 Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai.

06 Máy phát điện chạy dầu Diesel Perkins.

07 Máy phát điện chạy dầu Diesel Cooper.

Những dòng máy phát điện này đều có chất lượng đạt chuẩn. Đồng thời giá máy phát điện Diesel 300kw Mitsubishi, giá máy phát điện Diesel Hyundai giá máy phát điện Diesel 200kw Mitsubishi,… tại VNGPOWER cạnh tranh bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Chúng tôi luôn báo giá máy phát điện Diesel giá gốc từ nhà sản xuất tới cho khách hàng lớn nhỏ tại Việt Nam.

máy phát điện diesel
báo giá máy phát điện Diesel

VNG POWER cam kết là công ty cung cấp máy phát điện chạy dầu Diesel chính hãng, uy tín, đáng tin cậy trên thị trường. Dòng máy phát điện Diesel của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ những thương hiệu nổi tiếng, uy tín trên thế giới.

máy phát điện diesel
công ty cung cấp máy phát điện diesel tốt nhât việt nam-

Không những thế VNG POWER còn hỗ trợ vận chuyển máy phát điện Diesel với mức phí phải chăng. Bên cạnh đó chúng tôi còn có chính sách bảo hành hấp dẫn chắc chắn sẽ mang tới cho quý vị sự hài lòng ngoài mong đợi.

máy phát điện diesel
nơi bán máy phát điện diesel uy tín

Ngoài ra nếu quý khách còn đang băn khoăn không biết máy phát điện Diesel của nước nào? Hay bạn muốn biết máy phát điện Diesel Hyundai giá bao nhiêu? Đừng ngần ngại bạn hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi qua những thông tin dưới đây để có hồi đáp nhanh nhất.

Tin rằng những thế mạnh mà VN GPOWER đang có sẽ không làm cho bạn phải lãng phí thời gian một cách vô ích!

Liên hệ tư vấn Báo giá mua Máy Phát Điện Chạy Dầu Diesel uy tín

Phone: 0962053333

Mail: info@vietnhatpowers.com

máy phát điện diesel
nhập khẩu máy phát điện diesel mới giá tốt

Công Ty Cổ Phần Máy Phát Điện Việt Nhật

Trụ Sở Chính: Số 19 Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nhà Máy Sản Xuất tại KCN Nam Thăng Long – Hà Nội: 

Địa Chỉ Nhà Máy Sản Xuất:  KM 1, Đường Liên Mạc – Khu Công Nghiệp Nam Thăng Long , Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Văn Phòng Trụ Sở Chính Tại Hà Nội

Địa Chỉ: 3202-A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Văn Phòng Giao Dịch Tại Tp.Hồ Chí Minh

Địa Chỉ: Phòng 16.04, Tháp SAV8, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, (Quận 2) Tp.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

5/5 - (1 bình chọn)

0913 366 698

096.205.3333