Báo Giá Máy Phát Điện Công Nghiệp Tại Hà Nội, Tp.HCM Tốt Nhất 2022

Ngày đăng 01-02-2020
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN BAUDOUIN
Model: VNG2500BS
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2250BS
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1900BS
Công suất: 1900KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1700BS
Công suất: 1700KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650BS
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500BS
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1400BS
Công suất: 1400KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1250BS
Công suất: 1250KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN CUMMINS OEM
Model: VNG1650CS
Công suất: 1650Kva
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500CS
Công suất: 1500Kva
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1375CS
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1237CS
Công suất: 1237KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1100CS
Công suất: 1100KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1000CS
Công suất: 1000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG900CS
Công suất: 900KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG825CS
Công suất: 825KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN CUMMINS ẤN ĐỘ
Model: C3000D5
Công suất: 3000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2750D5
Công suất: 2750KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2500D5
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2250D5
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2000D5
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1760D5
Công suất: 1750KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1675D5
Công suất: 1675KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1400D5
Công suất: 1400KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN DOOSAN
Model: VNG1000DS
Công suất: 1000KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG880DS
Công suất: 880KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG825DS
Công suất: 825KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG750DS
Công suất: 750KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG710DS
Công suất: 710KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG630DS
Công suất: 630KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG510DS
Công suất: 510KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG490DS
Công suất: 490KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN HYUNDAI
Model: DHY880KSE
Công suất: 880KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY825KSE
Công suất: 825KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY550KSE
Công suất: 550KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY440KSE
Công suất: 440KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY350KSE
Công suất: 350KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY325KSE
Công suất: 325KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY275KSE
Công suất: 275KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY250KSE
Công suất: 250KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN MITSUBISHI
Model: VNG1375MM
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2500MM
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2250MM
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2063MM
Công suất: 2063KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2000MM
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1915MM
Công suất: 1915KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500MM
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650MM
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỞ LỚN perkins
Model: VNG2000PK
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1850PK
Công suất: 1850KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1710PK
Công suất: 1710KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650PK
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500PK
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1385PK
Công suất: 1385KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1375PK
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1350PK
Công suất: 1350KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
mÁY pHÁT đIỆN Công Nghiệp CỞ LỚN voLVO pENTA
Model: VNG770VM
Công suất: 770KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG715VM
Công suất: 715KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG650VM
Công suất: 650KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG605VM
Công suất: 605KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG550VM
Công suất: 550KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG500VM
Công suất: 500KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG440VM
Công suất: 440KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG385VM
Công suất: 385KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333

Báo Giá Máy Phát Điện Công Nghiệp Tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh

CUMMINS | DOOSAN | HYUNDAI | MITSUBISHI | VOLVO PENTA | PERKINS | MỚI 100%

Liên hệ Chuyên Gia tư vấn giải pháp giúp DOANH NGHIỆP Sản xuất

TIẾT KIỆM từ 70 triệu/máy – 400tr/máy

Cung Cấp | Sửa Chữa | Đại Tu | Bảo Dưỡng | Bảo Trì | Lắp Đặt Hoàn Thiện Giải Pháp Tận Nơi

Phụ Tùng | Linh Kiện Chính Hãng | Động Cơ | Bộ Lọc | Bảng Điều Khiển 

Tủ ATS | Tủ Hòa Đồng Bộ | Bộ Điều Tốc AVR | Dầu Nhớt Máy | 

Gọi Chuyên Gia: 096 205 3333

 

máy phát điện công nghiệp hà nội
Máy phát điện công nghiệp tại hà nội,Tp.HCM giá tốt nhất 2022

Công Ty cổ phần máy phát điện Việt Nhật tự hào là đơn vị nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phân phối chính thức sản phẩm Máy phát điện Công nghiệp tại Hà Nội, Tp.HCM đa dạng chủng loại công suất từ 11kva đến 3000kva, nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, nhưng máy phát điện Cummins, Mitsubishi, Doosan, Perkins, Volvo, Cooper, Hyundai.. uy tín kinh nghiệp 15 năm, cam kết giá tốt nhất tại Hà nội và Tp.HCM.

Hotline: 096 205 3333

Gọi ngay với chuyên gia đầu ngành của Chúng tôi để lấy bảng báo giá máy phát điện công nghiệp tại Hà Nội, Tp.HCM mới tốt nhất 2022 – Cam kết rẻ nhất – Chất lượng, uy tín – khách hàng hài lòng 100%

Các Thương HIệu Dẫn Đầu Tốt nhất

Chúng tôi chỉ cung cấp máy phát điện công nghiệp Hà Nội, Tp.HCM chính hãng, máy mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng, chứng nhận kiểm định ISO 9001 – 2008 đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Volvo Penta, Cummins, Doosan, Mitsubishi, Hyundai, Perkins, Cooper..vv, bạn hoàn toàn có thể yên tâm dài hạn.

Bán máy phát điện công nghiệp tại hà nội, tphcm

Xem bảng giá máy phát điện công nghiệp? Máy phát điện công nghiệp có đặc điểm gì? Nên mua dòng nào tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động êm ái? Địa chỉ nào cung cấp máy phát điện công nghiệp rẻ, bảo hành dài hạn? Tất cả những thắc mắc kể trên sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết này.

Đừng vội bỏ qua các thông tin chúng tôi chia sẻ dưới đây. Bởi từ các gợi mở này, quý vị có thể tìm ra dòng máy phát điện công nghiệp ưu việt, đúng với mong đợi của mình cũng như tiết kiệm được đáng kể chi phí đấy!

bảng giá bán máy phát điện tại hà nội

Máy phát điện công nghiệp là gì?

Máy phát điện là gì?

Máy phát điện được gọi với tên tiếng Anh là “Electric Generator”. Đúng như tên gọi, thiết bị có khả năng chuyển năng lượng cơ năng thành điện năng. Sản phẩm hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ.

Các tài liệu lịch sử cho biết, chiếc máy phát điện đầu tiên ra đời vào năm 1831 do nhà khoa học Michael Faraday sáng chế. Kể từ đó đến nay, đã có hàng trăm loại máy phát điện với mẫu mã, kiểu dáng, thương hiệu,..khác nhau ra đời.

nơi bán máy phát điện công nghiệp tphcm
giá tiền máy phát điện công nghiệp

Máy phát điện là thiết bị không thể thiếu trong đời sống gia đình cũng như hoạt động sản xuất. Đây là “cứu cánh” tuyệt vời khi mất điện. Nhờ thiết bị này, chúng ta có thể đảm bảo hiệu suất công việc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Máy phát điện công nghiệp là gì?

Máy phát điện công nghiệp còn được gọi là máy phát điện công suất lớn. Thiết bị thường được dùng ở những công trình quy mô như:

 • Bệnh viện
 • Nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Tòa nhà cao ốc, chung cư
 • Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng
 • Trường học các cấp
 • Sân bóng, rạp chiếu phim

Hiện nay có rất nhiều loại máy phát điện công nghiệp 3 pha. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ để có được sản phẩm hợp với nhu cầu, bền lâu vượt trội.

máy phát điện công nghiệp tại tphcm

Hãy cùng tìm hiểu các chia sẻ tiếp theo để trả lời câu hỏi máy phát điện công nghiệp loại nào tốt nhất, nên mua ở đâu để đảm bảo có mức giá phải chăng, chế độ bảo hành tốt nhất bạn nhé!

Máy phát điện công nghiệp có cấu tạo như thế nào?

máy phát điện công nghiệp 1000kva hà nội
máy phát điện công nghiệp 3 pha

Tuy có rất nhiều loại máy phát điện khác nhau, nhưng nhìn chung, thiết bị có cấu tạo gồm các thành phần sau đây:

1.      Động cơ

Động cơ là bộ phận quan trọng nhất của máy phát điện. Thành phần này cung cấp năng lượng(Xăng, Diesel hoặc Propan) giúp máy phát điện có thể hoạt động.

2.      Đầu phát

Đầu phát có chức năng tạo ra dòng điện. Bộ phận kể trên hoạt động khi có sự chuyển động của Stato và Rato. Điều này dẫn tới hiện tượng sinh năng lượng.

Nhờ đó, máy phát điện cung cấp được điện năng phục vụ các hoạt động và nhu cầu của con người.

3.      Ổn áp

Ổn áp có tác dụng điều chỉnh điện áp, ổn định dòng điện ở đầu ra. Nhờ đó, các thiết bị điện sử dụng năng lượng do máy phát điện cung cấp tránh xa hiện tượng chập cháy, ảnh hưởng tới độ bền/tuổi thọ của sản phẩm.

4.      Hệ thống làm mát

Trong quá trình hoạt động, máy phát điện có thể sinh nhiệt gây nóng động cơ và các bộ phận liên quan. Hệ thống làm mát bằng nước hoặc khí Hydrogen được trang bị kèm theo để giảm nhiệt ở những phần này.

Nhờ đó hệ thống làm mát hấp thụ nhiệt từ các cuộn dây Stato của máy phát điện công nghiệp, tránh hiện tượng nóng máy, ảnh hưởng đến tuổi thọ, độ bền của sản phẩm.

5.      Hệ thống bôi trơn

Hệ thống bôi trơn có tác dụng chính giúp cho hoạt động của máy phát điện công nghiệp trở nên êm ái. Đồng thời thành phần này còn kéo dài tuổi thọ, độ bền của thiết bị.

Hệ thống bôi trơn có chức năng làm giảm ma sát, làm mát, làm sạch của các chi tiết vận hành máy. Đồng thời bộ phận này còn có thể làm kín các kẽ hở dầu di qua và ngăn chặn hiện tượng han gỉ ở máy móc.

máy phát điện công nghiệp ba pha tphcm, hà nội
máy phát điện công nghiệp cho nhà máy

Kinh nghiệm chọn mua máy phát điện công nghiệp tiết kiệm, bền lâu vượt trội

Để có thể sở hữu máy phát điện công nghiệp phù hợp, bạn cần căn cứ vào những tiêu chí sau đây trước khi tìm chọn:

Căn cứ vào nhu cầu

Việc căn cứ vào nhu cầu sẽ giúp quý vị chọn đúng công suất của máy phát điện công nghiệp phù hợp. Điều này tránh hiện tượng lãng phí khi không tận dụng hết công năng và ngược lại. Cụ thể:

 • Xưởng sản xuất, khách sạn, nhà nghỉ có diện tích sàn dưới 100m2: bạn nên dùng máy phát điện công nghiệp loại nhỏ có công suất khoảng 50 kVA. Sản phẩm tiêu thụ khoảng 8.5 lít/h nên ở mức khá phải chăng, tiết kiệm đáng kể chi phí khi vận hàng.

Chung cư diện tích sản trên 1100m2: ngược lại các loại máy phát điện công nghiệp dành cho chung cư có diện tích trên 1100m2 cần công suất lớn hơn. Bạn nên ưu tiên chọn các dòng máy phát điện công nghiệp 3 pha công suất 300kva trở lên để đáp ứng nhu cầu sử dụng của toàn khu.

máy phát điện công nghiệp 1250kva tại hà nội
giá máy phát điện công nghiệp công suất lớn

Nhà máy, khu công nghiệp: Các dòng máy phát điện công nghiệp cho nhà máy và khu công nghiệp, khu chế xuất cần đảm bảo công suất lớn như máy phát điện công nghiệp 500kva hoặc hơn để có thể hoạt động liên tục. Căn cứ vào diện tích sàn và hệ thống các thiết bị điện cụ thể chúng ta mới có thể tìm chọn được dòng sản phẩm phù hợp.

Ngược lại nếu chỉ dung máy phát điện phục vụ sự kiện nhất định, thay vì mua bạn nên tìm địa điểm thuê máy phát điện công nghiệp hà nội, tphcm, hoặc nơi mình cần để đảm bảo tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn.

Chú ý đến độ ồn

Quá trình vận hành máy phát điện công nghiệp gây ồn có thể ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nghỉ ngơi cũng như công việc. Sẽ rất phiền nếu máy phát điện công nghiệp 3 pha phát ra tiếng động lớn trong nhiều giờ.

Điều này sẽ làm khách hàng của bạn cảm thấy khó chịu(khi nghỉ ngơi trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng). Hoặc các hoạt động công việc trở nên kém hiệu suất do mất tập trung.

Do đó, bạn nên ưu tiên các dòng có thiết kế chống ồn. Sao cho độ ồn thiết bị phát ra ở mức dưới ngưỡng cho phép(dưới 70 dB).

Khả năng tiêu hao năng lượng

Đối với các máy phát điện công nghiệp công suất lớn, khả năng tiêu hao nhiên liệu cũng là vấn đề lớn. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ để đảm bảo tiết kiệm chi phí hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Hiện nay tùy vào từng hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của thiết bị này có sự chênh lệch khá lớn. Do đó, quý vị nên tìm tới địa chỉ bán máy phát điện công nghiệp uy tín TpHCM hoặc các cơ sở tại địa phương mình để có được tư vấn tốt nhất.

Các lưu ý khác

Ngoài các lưu ý kể trên, quý vị nên căn cứ vào những tiêu chí sau để đảm bảo có được sản phẩm bền lâu như mong đợi.

Giá bán

Giá tiền máy phát điện công nghiệp là tiêu chí quan trọng mà nhiều khách hàng lưu ý. Điều này giúp chúng ta có thể tiết kiệm chi phí đáng kể khi có được mức phí hơp lí.

Bạn nên tìm hiểu các công ty bán máy phát điện công nghiệp để có được bảng giá máy phát điện công nghiệp cạnh tranh. Việc khảo giá thị trường còn giúp quý vị tránh xa hiện tượng bị hét giá, ép giá,…gây lãng phí không đáng có.

máy phát điện công nghiệp công suất lớn hà nội
báo giá máy phát điện công nghiệp

Thương hiệu

Ưu tiên lựa chọn các thương hiệu có tiếng như máy phát điện công nghiệp Mitsubishi, máy phát điện công nghiệp Doosan, Cummins hay Hyundai đang là xu hướng nhiều người lựa chọn.

Đây là quyết định rất thông minh bởi lẽ các “ông lớn” sẽ giúp bạn yên tâm hơn do:

 • Hệ thống linh kiện đảm bảo đạt chuẩn, giúp sản phẩm hoạt động ổn định và bền lâu
 • Chính sách bảo hành dài lâu, hỗ trợ nhiệt tình, rõ ràng và kịp thời.
 • Nhiều ưu đãi đi kèm, dễ dàng thay mới linh kiện khi hỏng vì trên thị trường có nhiều đơn vị phân phối.

Mặt khác, trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, giá máy phát điện công nghiệp 50kva cũng như các dòng cỡ lớn hơn đang có xu hướng giảm để chiếm thị phần. Do đó, bạn vẫn có thể tiết kiệm hiệu quả và yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm khi chọn những dòng này.

máy phát điện công nghiệp mitsubishi
bán máy phát điện công nghiệp tphcm

Kích thước và kiểu dáng

Không phải đơn vị nào cũng có diện tích nhà kho, ban công, sân thượng,…lớn. Do đó, bạn nên tính toán chính xác vị trí để máy phát điện công nghiệp.

Việc cân nhắc các thiết bị có thiết kế ưu việt, tiết kiệm diện tích cũng là tiêu chí rất quan trọng. Điều này giúp quý vị tránh xa hiện tượng phải mất thêm chi phí xây dựng, cơi nới nơi bài trí thiết bị khi mua về.

Top 7+ loại máy phát điện công nghiệp bền, chạy khỏe, tốn ít nhiên liệu

Thương hiệu hàng đầu phải kể đến đó làm:

Máy Phát điện Công Nghiệp Volvo Penta: 

Thương hiệu nói lên tất cả, đây là dòng máy đẳng cấp đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rải trong thời gian gần đây có công suất từ 90kva – 770kva – quý khách có thể xem chi tiết ở danh mục liên kết trên.

máy phát điện công nghiệp cummins tại hà nội, tphcm
may-phat-dien-cong-nghiep-volvo-penta-1
máy phát điện công nghiệp hà nội, hcm
may-phat-dien-cong-nghiep-volvo-penta-2
máy phát điện công nghiệp hà nội, hcm
may-phat-dien-cong-nghiep-volvo-penta-3

Máy phát điện Công Nghiệp Cummins– bền bỉ, tiết kiệm

máy phát điện công nghiệp hà nội, hcm 2
máy phát điện công nghiệp 3 pha cummins

Máy phát điện Cummins có xuất xứ từ Ấn Độ. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với người dùng toàn cầu nhờ thiết kế nhỏ gọn, hoạt động êm ái và nhiều mức công suất đa dạng khác nhau.

Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về hướng dẫn sử dụng máy phát điện công nghiệp dòng này. Bởi lẽ các thiết lập và trình bày ở hệ thống điều khiển của thiết bị rất rõ ràng, dễ hiểu.

Cummins hoạt động bằng dầu Diesel và có công suất từ 11kva – 3000kva. Điều này đáp ứng rất tốt nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Nhờ thiết kế chống ồn và kích thước nhỏ gọn, sản phẩm còn mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu, tránh gây ra sự phân tâm cho con người khi vận hành.

Máy phát điện Công Nghiệp Mitsubishi – Động Cơ Mạnh mẻ, êm ái

máy phát điện công nghiệp hà nội, hcm
máy phát điện công nghiệp 3 pha Mitsubishi

Máy phát điện Mitsubishi là một thương hiệu cao cấp nổi tiếng tại Việt Nam. Máy phát của Mitsubishi được thiết kế để chạy 24/7 với hiệu suất tối ưu nhất. Nhắc tới Mitsubishi, người ta sẽ nghĩ ngay tới các sản phẩm điện tử gia dụng. Tuy nhiên, cũng như nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, Mitsubishi là tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực. Trong đó máy phát điện của Mitsubishi vô cùng nổi tiếng.

Được thành lập từ những năm 1917, Mitsubishi Heavy Industries – công ty con về sản xuất động cơ Diesel dành cho máy phát điện và tầu thủy, máy phát điện của tập đoàn Mitsubishi liên tục cho ra đời các sản phẩm máy phát điện tiên tiến có công suất lớn từ 11kva đến 2500kva. Các mẫu động cơ diesel được ngày càng hoàn thiện hơn, tiệm cận tới mức hoàn hảo.

Các sản phẩm máy phát điện Mitsubishi dường như dẫn đầu thế giới về chất lượng, động cơ và hiệu suất làm việc. Vì thế, Mitsubishi là một trong những hãng sản xuất máy phát điện công nghiệp quy mô và chất lượng nằm trong top đầu thế giới.

Máy phát điện Công Nghiệp Perkins – Bền bỉ chất lượng vượt trội

máy phát điện công nghiệp perkins hà nội, hcm
máy phát điện công nghiệp 3 pha Perkins

Máy phát điện Perkins là một trong những dòng máy phát điện cao cấp đang được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Với chất lượng vượt trội, khả năng hoạt động bền bỉ, đây chính là chọn lựa hàng đầu cho bạn mỗi khi mất điện.

Công ty máy phát điện Perkins được thành lập vào năm 1932 bởi ông Frank Perkins tại Peterborough Anh. Ngày nay Perkins đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một công ty sản xuất động cơ Diesel công nghiệp lớn nhất tại Anh và trên toàn thế giới.

Hãng Perkins sản xuất máy phát điện Perkins có dải công suất từ 10KVA – 2500KVA, chúng đều đáp ứng được hầu hết mọi thiết bị hiện đại, hệ thống máy móc.

Máy phát điện Công Nghiệp Doosan – Êm ái vượt trội 

Máy phát điện Doosan chỉ phát ra độ ồn khoảng 69 dB trong không gian mở(7m). Hơn thế nữa nhờ tiêu chuẩn khí thải đạt chuẩn Châu Âu, sản phẩm hoạt động êm ái, bền vỉ vượt trội.

Sở hữu dòng này, rất ít khi bạn phải tra tìm nguyên nhân máy phát điện công nghiệp gặp những sự cố. Bởi lẽ thiết bị hoạt động ổn định, không mấy khi xảy ra trục trặc.

Thực tế cho thấy, Máy phát điện Doosan có độ bền từ 15-30 năm. Trong quá trình sử dụng, thiết bị còn tiết kiệm chi phí hiệu quả vì không cần bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới linh kiện liên tục như nhiều dòng giá rẻ hiện nay.

Động cơ của dòng này có nhiều loại từ 10kVA đến 880kVA, do vậy Doosan cũng đáp ứng rất tốt nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Máy phát điện Công Nghiệp Hyundai – giá tốt, tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Máy phát điện công nghiệp Hyundai cũng được đánh giá cao bởi có mức giá tốt hơn hẳn so với các dòng uy tín khác.

Tuy vậy nếu tìm máy phát điện công nghiệp 2500kva, thì Hyundai không phải là sự lựa chọn bạn nên ưu tiên. Bởi trên thị trường Việt, hiện Hyundai chỉ có dòng máy công suất từ 11kva đến 880kva là lớn nhất.

Ngược lại, nếu dùng máy phát điện công nghiệp cho xưởng sản xuất quy mô nhỏ, nhà nghỉ, khách sạn,…thì dòng máy phát điện công nghiệp diesel của Hyundai lại có thể tiết kiệm chi phí đáng kể cho bạn đấy!

Không chỉ sở hữu mức giá tốt, Hyundai còn gây ấn tượng với người dùng vì thiết kế chốt an toàn. Nhờ thế, thiết bị rất ít khi xảy ra sự cố nghiêm trọng và sở hữu độ bền vượt trội ngoài mong đợi của người dùng.

Ngoài ra hiện nay còn có một số dòng được chuộng như máy phát điện công nghiệp Fadi, Perkins,…Bạn có thể tham khảo thêm để tìm ra sản phẩm ưng ý, tránh xa hiện tượng thường xuyên phải sửa máy phát điện công nghiệp vì những lỗi không đáng có.

Máy Phát điện Cooper– thân thiện với môi trường

Máy phát điện Cooper hiện có hai loại. Loại thứ nhất nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ nên giá cả máy phát điện công nghiệp dòng này hơi mắc hơn so với loại thứ hai- linh kiện nhập khẩu từ Ấn Độ, được lắp ráp tại Việt Nam.

Hiện nay VNGPOWER là đơn vị chuyên nhập khẩu, lắp ráp, sản xuất Máy phát điện Cooper tại Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế nên đảm bảo hoạt động bền bỉ, bảo hành lâu dài, uy tín

Hơn thế nữa, do tiết kiệm được chi phí vận chuyển cũng như hải quan nên báo giá máy phát điện công nghiệp của chúng tôi cạnh tranh hơn hẳn. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng tìm tới VNGPOWER để tiết kiệm chi phí khi có nhu cầu mua bán máy phát điện công nghiệp.

Cooper được đánh giá là dòng máy phát điện công nghiệp chạy khỏe, hoạt động bền bỉ. Hệ thống làm mát ưu việt và cơ chế vận hành khác biệt còn giúp sản phẩm được các chuyên gia đánh giá cao về độ thân thiện với môi trường.

Nên mua máy phát điện công nghiệp ở đâu giá tốt, chất lượng?

Nếu đang băn khoăn máy phát điện công nghiệp chạy dầu giá bao nhiêu hoặc nơi nào bán máy phát điện công nghiệp TpHCM chất lượng, đừng chần chừ kết nối với VNGPOWER ngay sau bài viết này.

Sau nhiều năm kinh nghiệm, Công ty cổ phần máy phát điện Việt Nhật(VNGPOWER) hiện được biết đến là một trong những đơn vị chuyên máy phát điện công nghiệp uy tín, chất lượng.

Không chỉ sở hữu mức giá máy phát điện công nghiệp cạnh tranh hơn nhiều đơn vị bạn cùng cấp, chúng tôi còn mang tới nhiều ưu đãi lớn:

máy phát điện công nghiệp cummins hà nội, hcm
công ty bán máy phát điện công nghiệp
 • VNGPOWER nhận định coi khách hàng như người thân của mình. Do đó chúng tôi đưa ra các hướng dẫn máy phát điện công nghiệp và nhiều tư vấn chi tiết, tận tâm để giúp quý vị sớm làm chủ được thiết bị.
 • Mặt khác chúng tôi còn cung cấp máy phát điện công nghiệp giá gốc tại Hà Nội và khắp các tỉnh thành còn lại trên cả nước.
 • Kết nối với VNGPOWER, quý vị vừa có thể tiết kiệm được chi phí đáng kể vì giá máy phát điện công nghiệp lớn phải chăng. Đồng thời chúng tôi cung cấp bình acquy cho máy phát điện công nghiệp đi kèm và nhiều linh kiện khác đạt chuẩn. Nhờ thế hiện tượng hỏng, chập cháy, đột ngột dừng hoạt động,…rất ít khi xảy ra. Bằng cách này, quý vị còn đảm bảo được hiệu suất, chất lượng công việc như mong đợi.
 • Chưa hết, chính sách bảo hành cho máy phát điện công nghiệp lớn áp dụng dài hơi, tuân thủ đúng quy định đã đề ra. Do vậy chọn VNGPOWER là cách giúp bạn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình hiệu quả.
 • Ngoài ra, công ty hiện bán máy phát điện công nghiệp với nhiều dòng khác nhau, có mức công suất đa dạng. Vì thế chúng tôi tin rằng có thể đáp ứng tốt nhu cầu của quý đối tác/khách hàng.
máy phát điện công nghiệp mitsubishi hà nội, hcm
máy phát điện công nghiệp diesel

VNGPOWER cam kết:

 • Cung cấp máy phát điện công nghiệp đạt chuẩn, tránh xa hiện tượng quý vị mất thêm phí sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện công nghiệp thường xuyên, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
 • Đưa ra những tư vấn giá trị, kịp thời, nhanh chóng giúp bạn có cách khắc phục sự cố máy phát điện công nghiệp hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, thời gian,…một cách tốt nhất.
 • Hỗ trợ vận chuyển với mức phí phải chăng, đảm bảo tránh va đập, trầy xước, gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp hình thức và cơ chế vận hành của thiết bị.
 • Mang tới mức giá tốt cùng nhiều ưu đãi giúp quý vị tiết kiệm đáng kể chi phí.

Để biết thêm chi tiết về các dòng máy phát điện công nghiệp giá tốt, hãy kết nối với chúng tôi theo số 096.205.3333 ngay sau bài này.

Ngoài ra, quý khách hàng vui lòng liên hệ thông tin dưới đây để có hồi đáp nhanh nhất. Tin rằng những thế mạnh mà VNGPOWER đang sở hữu sẽ không làm bạn lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc vô ích!

máy phát điện tại hà nội tphcm

Các sản phẩm Máy phát điện Công nghiệp tại VNGPOWER.

Máy phát điện công nghiệp tại công ty cổ phần máy phát điện Việt nhật là sản phẩm chính hãng, máy mới 100% chưa qua sử dụng, cam kết đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 9001,

Liên hệ tư vấn máy phát điện Công nghiệp tại Hà Nội, Tp.HCM và 64 Tỉnh Thành tại Việt Nam

máy phát điện công nghiệp tại tphcm, hà nội, đà nẵng
Máy phát điện công nghiệp tại tphcm, hà nội, đà nẵng

Phone: 0962053333

Mail: info@vietnhatpowers.com

Công Ty Cổ Phần Máy Phát Điện Việt Nhật

Trụ Sở Chính: Số 19 Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nhà Máy Sản Xuất tại KCN Nam Thăng Long – Hà Nội: 

Địa Chỉ Nhà Máy Sản Xuất:  KM 1, Đường Liên Mạc – Khu Công Nghiệp Nam Thăng Long , Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Văn Phòng Trụ Sở Chính Tại Hà Nội

Địa Chỉ: 3202-A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Văn Phòng Giao Dịch Tại Tp.Hồ Chí Minh

Địa Chỉ: Phòng 16.04, Tháp SAV8, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, (Quận 2) Tp.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Văn Phòng Giao Dịch Tại Miền Trung

Địa Chỉ: 139 Cần Giuộc, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Văn Phòng Giao Dịch Tại Vũng Tàu

Địa Chỉ: Số 33A, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu

5/5 - (1 bình chọn)

Nội dung chính

0913 366 698

096.205.3333