Báo Giá Máy Phát Điện 3 Pha Công Suất 50kw – 3000kw Mới 2022

Ngày đăng 06-04-2021
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha BAUDOUIN
Model: VNG2500BS
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2250BS
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1900BS
Công suất: 1900KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1700BS
Công suất: 1700KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650BS
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500BS
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1400BS
Công suất: 1400KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1250BS
Công suất: 1250KVA
Động cơ: Baudouin
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha CUMMINS OEM
Model: VNG1650CS
Công suất: 1650Kva
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500CS
Công suất: 1500Kva
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1375CS
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1237CS
Công suất: 1237KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1100CS
Công suất: 1100KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1000CS
Công suất: 1000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG900CS
Công suất: 900KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG825CS
Công suất: 825KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha CUMMINS ẤN ĐỘ
Model: C3000D5
Công suất: 3000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2750D5
Công suất: 2750KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2500D5
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2250D5
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C2000D5
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1760D5
Công suất: 1750KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1675D5
Công suất: 1675KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: C1400D5
Công suất: 1400KVA
Động cơ: Cummins
Xuất xứ: Mỹ
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha DOOSAN
Model: VNG1000DS
Công suất: 1000KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG880DS
Công suất: 880KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG825DS
Công suất: 825KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG750DS
Công suất: 750KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG710DS
Công suất: 710KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG630DS
Công suất: 630KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG510DS
Công suất: 510KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG490DS
Công suất: 490KVA
Động cơ: Doosan
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha HYUNDAI
Model: DHY880KSE
Công suất: 880KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY825KSE
Công suất: 825KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY550KSE
Công suất: 550KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY440KSE
Công suất: 440KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY350KSE
Công suất: 350KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY325KSE
Công suất: 325KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY275KSE
Công suất: 275KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: DHY250KSE
Công suất: 250KVA
Động cơ: Hyundai
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha MITSUBISHI
Model: VNG1375MM
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2500MM
Công suất: 2500KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2250MM
Công suất: 2250KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2063MM
Công suất: 2063KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG2000MM
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1915MM
Công suất: 1915KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500MM
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650MM
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Mitsubishi
Xuất xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 Pha perkins
Model: VNG2000PK
Công suất: 2000KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1850PK
Công suất: 1850KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1710PK
Công suất: 1710KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1650PK
Công suất: 1650KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1500PK
Công suất: 1500KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1385PK
Công suất: 1385KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1375PK
Công suất: 1375KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG1350PK
Công suất: 1350KVA
Động cơ: Perkins
Xuất xứ: Anh Quốc
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
mÁY pHÁT đIỆN 3 Pha voLVO pENTA
Model: VNG770VM
Công suất: 770KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG715VM
Công suất: 715KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG650VM
Công suất: 650KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG605VM
Công suất: 605KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG550VM
Công suất: 550KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG500VM
Công suất: 500KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG440VM
Công suất: 440KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333
Model: VNG385VM
Công suất: 385KVA
Động cơ: Volvo
Xuất xứ: Thụy Điển
Tiến độ: Giao Ngay
Hotline: 096 205 3333

Báo Giá Máy Phát Điện 3 Pha Công Suất 50Kw – 3000Kw Mới 2022

Máy Phát Điện 3 Pha Công Suất Lớn Công Nghiệp Chạy Dầu Diesel

CUMMINS | DOOSAN | HYUNDAI | MITSUBISHI | VOLVO PENTA | PERKINS | MỚI 100%

Liên hệ Chuyên Gia tư vấn giải pháp giúp Doanh nghiệp Sản xuất

Tiết kiệm từ 50tr/máy – 200tr/máy

Cung Cấp | Sửa Chữa | Đại Tu | Bảo Dưỡng | Bảo Trì | Lắp Đặt Hoàn Thiện Giải Pháp Tận Nơi

Phụ Tùng | Linh Kiện Chính Hãng | Động Cơ | Bộ Lọc | Bảng Điều Khiển 

Tủ ATS | Tủ Hòa Đồng Bộ | Bộ Điều Tốc AVR | Dầu Nhớt Máy | 

Gọi Chuyên Gia: 096 205 3333

 

máy phát điện 3 pha giá rẻ
Máy phát điện 3 Pha Chính Hãng, Giá Tốt Nhất Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Máy Phát Điện Việt Nhật là đơn vị số 1 về nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp máy phát điện 3 pha, ba pha chính hãng uy tín số 1 tại Việt nam, Hơn 15 năm kinh nghiệm về sản xuất, lắp ráp, thi công tổ

Máy phát điện 3 pha cho nhiều dự án, công ty, toà nhà, khách sạn lớn tại Việt nam, chúng tôi hoàn toàn tự tin tư vấn cho bạn sản phẩm phù hợp nhất. uy tín, và Cam kết có mức giá tốt nhất trên thị trường.

8 Loại Máy phát điện 3 pha, ba pha VNGPOWER đang cung cấp:

Tại Sao Nên Mua Máy Phát Điện 3 Pha, Ba pha Ở VNGPOWER: 

VNGPOWER chỉ bán Hàng chính hãng mới 100% chứng nhận ISO 9001 – 2000, giấy tờ hóa đơn, CO, CQ đầy đủ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn về khí thải Việt Nam và Quốc Tế đầy đủ, do Công ty Cổ phần Máy Phát Điện Việt Nhật nhập khẩu và sản xuất.

✔️ Được gặp gở chuyên gia đầu ngành về thi công giải pháp máy phát điện công nghệ mới tiết kiệm điện

✔️  Được tư vấn giải pháp máy phát điện Tiết kiệm chi phí 20% so với thị trường

✔️ Không bán hàng giảhàng nháihàng kém chất lượnghàng nhái thiếu công suấtheo tiêu chuẩn

✔️ Giá xuất tại tổng kho Nhà Máy VNGPOWER – đảm bảo chiết khấu cao nhất, Tốt Nhất!

✔️ Bảo hành lâu dài, dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn 24/7, chăm sóc trọn đời an tâm hơn

✔️ Miễn phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện đi kèm phụ kiện đầy đủ.

✔️ Được Chuyên gia Hỗ trợ tư vấn tài chính, hóa đơn đầy đủ có lợi nhất cho Doanh Nghiệp

Máy phát điện 3 pha công suất lớn

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay, sau bài viết này để được tư vấn miễn phí về kỷ thuật, tài chính, cách lựa chọn sản phẩm phù hợp, VNGPOWER cam kết sẽ làm Quý khách hài lòng về trải nghiệm dịch vụ

Bán máy phát điện 3 pha, ba pha
nhà cung cấp máy phát điện 3 pha uy tín số 1 vn-18

Các Thương HIệu Dẫn Đầu Tốt nhất

Máy phát điện ba pha là gì? Nguyên lí hoạt động và những tiêu chí cần biết khi chọn mua

Máy phát điện 3 pha là gì? thiết bị có nguyên lí hoạt động ra sao? Cần lưu ý những thông tin gì về dòng sản phẩm này?

Hơn thế nữa máy phát điện 3 pha loại nào tốt, nên dùng hiện nay? Mời quý vị cùng đọc ngay bài viết này để tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Rất có thể các thông tin mà chúng tôi gợi mở còn giúp bạn tìm được địa chỉ

bán máy phát điện 3 pha giá gốc từ nhà sản xuất, uy tín nữa đấy!

Báo giá máy phát điện 3 pha, ba pha
giá máy phát điện 3pha

Những điều cơ bản cần biết về máy phát điện 3 pha

Máy phát điện 3 pha là gì?

Máy phát điện 3 pha là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng. Sản phẩm này hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ.

Máy phát điện 3 pha là dòng máy phát điện có công suất lớn, thường được dùng tại các khu chế xuất, xưởng sản xuất, văn phòng, tòa cao ốc, khách sạn, rạp chiếu phim,….Tóm lại, dòng sản phẩm này ra đời nhằm

phục vụ nhu cầu sử dụng điện năng với dải công suất từ 10- 2000 kVa.

Sự xuất hiện của máy phát điện 3 pha đã giúp các hoạt động sinh hoạt, làm việc được đảm bảo khi điện lưới quốc gia đột ngột mất ngắn hạn do sự cố, cần sửa chữa hoặc thay mới đường dây.

máy phát điện 3 pha cummins
máy phát điện 3 pha 600kva

Máy phát điện 3 pha có những loại nào?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy phát điện 3 pha, ba pha giá tốt. Cụ thể:

Theo nhu cầu sử dụng

Máy phát điện 3 pha được chia thành:

 • Máy phát điện 3 pha gia đình: phục vụ sinh hoạt trong quy mô gia đình(chạy điều hòa, tủ lạnh, hệ thống chiếu sáng,…khi mất điện).
 • Máy phát điện 3 pha dành cho nhà máy, xưởng sản xuất: cung cấp điện năng đảm bảo hoạt động của máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất để tạo ra sản phẩm.
 • Máy phát điện 3 pha dành cho khách sạn, nhà nghỉ,..: cung cấp điện năng phục vụ các dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống trong công trình.

Theo công suất

Máy phát điện 3 pha công nghiệp
Máy phát điện 3 pha có những loại nào

Hiện máy phát điện 3 pha có nhiều dòng công suất như từ 10kVA đến 2000 kVa. Khi tư vấn mua máy phát điện 3 pha, nhiều đơn vị còn dựa vào công suất của máy để tìm ra dòng sản phẩm phù hợp với người dùng.

Bằng cách nắm rõ công thức tính công suất máy phát điện 3 pha kết hợp với những thông tin thực tế, đơn vị cung cấp sản phẩm có thể tìm chọn cho bạn thiết bị phù hợp, tránh lãng phí hoặc gây quá tải.

Theo nhiên liệu

Hiện nay trên thị trường máy phát điện 3 pha sử dụng 03 nhiên liệu chính:

 • Dầu Diesel
 • Xăng
 • Khí LPG (khí hóa lỏng, khí gas).

Có thể nhận thấy, dòng máy phát điện ba pha chạy dầu hiện phổ biến và được nhiều người lựa chọn hơn cả. Sản phẩm loại này có mức giá phải chăng, hoạt động bền bỉ và đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều đối

tượng khách hàng khác nhau.

máy phát điện 3 pha cho khu công nghiệp
may phat dien 3 pha tai tp hcm

Các tiêu chí phân loại khác

Ngoài ra, các loại máy phát điện 3 pha còn được phân ra theo những tiêu chí khác như:

 • Theo hình dáng, kích thước
 • Theo thiết kế chống ồn(hoặc không)
 • Theo hãng sản xuất, các thương hiệu
 • Theo bảng giá máy phát điện ba pha 50kw và những dòng với công suất khác tùy vào nhu cầu dùng

Do đó, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ để có thể lựa chọn đúng loại cũng như biết cách sử dụng máy phát điện 3 pha. Bằng cách này chúng ta mới có thể tận dụng triệt để những công năng ưu việt mà sản

phẩm mang lại.

Máy phát điện ba pha, 3 pha giá tốt nhất việt nam
cách tính công suất máy phát điện 3 pha

Máy phát điện 3 pha có cấu tạo như thế nào?

Nắm rõ được cấu tạo máy phát điện 3 pha là cách hay giúp bạn hiểu được nguyên lý làm việc của máy phát điện 3 pha. Đồng thời nhờ yếu tố này, chúng ta cũng dễ dàng phát hiện sự cố ở bộ phận nào khi có lỗi hỏng xảy ra.

Nhìn chung dù có nhiều chủng loại, hãng khác nhau nhưng máy phát điện 3 pha gồm 11 bộ phận sau:

nơi bán, giá bán máy phát điện 3 pha
máy phát điện 3 pha nội địa
 1. Vỏ máy, giá đỡ
 2. Bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện
 3. Các nửa rô to trái và phải, bao gồm:
 • Phần Roto: là một nam châm điện được duy trì bằng các dao động một chiều. Roto có khả năng quay xung quanh trục cố định với mục đích nhằm tạo ra từ trường biến thiên.
 • Phần Stato gồm 03 cuộn dây giống nhau cả về số vòng, kích thước và được bố trí lệch nhau 120 độ
công ty cung cấp máy phát điện 3 pha
Máy phát điện 3 pha có cấu tạo như thế nào
 1. Cuộn kích thích
 2. Các má cực
 3. Đầu ra cuộn kích thích
 4. Then
 5. Đai ốc và vòng đệm
 6. Trục lắp vòng tiếp điện
 7. Các vòng tiếp điện
 8. Các đầu dây dẫn.

Nguyên lý hoạt động của máy phát điện 3 pha

Giá máy phát điện 3 pha tốt nhất tphcm, hà nội
Nguyên lý hoạt động của máy phát điện 3 pha

Máy phát điện 3 pha hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ:

 • Nam châm quay trong cuộn dây khiến điện áp được sinh ra.
 • Từ điện áp sinh ra một dòng điện xoay chiều. Dòng điện lớn nhất sẽ được sinh ra khi cực N và S của nam châm gần nhất với cuộn dây. Tuy nhiên chiều dòng điện ở mỗi nửa vòng quay của nam châm lại có thiết kế ngược nhau.
 • Trên 03 cuộn dây là ba dòng điện cùng tần số nhưng lệch pha với nhau 120 độ. Đây cũng là lý người ta gọi đây là dòng điện ba pha.

Ưu nhược điểm khi dùng máy phát điện 3 pha

Ứng dụng của máy phát điện 3 pha ngày càng được nhiều tổ chức, xưởng sản xuất sử dụng, sản phẩm sở hữu nhiều ưu điểm như:

 • Hoạt động bền bỉ, ổn định, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng với công suất lớn, thời gian dài.
 • Cấu tạo đơn giản, dễ vận hành, thích hợp dùng cho các công trình có quy mô lớn như xưởng sản xuất, công ty, tòa nhà cao ốc, văn phòng, công ty,…
 • Có khả năng vận hành êm ái trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các dòng mới sở hữu thiết kế chống ồn, tránh ô nhiễm tiếng ồn vượt trội.

Mặt khác, dòng thiết bị này cũng tồn tại một số nhược điểm tất yếu:

 • Báo giá cho thuê máy phát điện 3 pha hoặc mua thường cao hơn hẳn so với các dòng máy phát điện mini. Do đó quý vị cần chuẩn bị một khoản tài chính lớn để đầu tư.
 • Thiết bị có kích thước lớn, khó lắp đặt, chiếm nhiều diện tích bài trí.
 • Quá trình sửa chữa, thay mới, bảo dưỡng sản phẩm diễn ra phức tạp, cần thời gian.

 Các yếu tố cần lưu tâm khi mua máy phát điện 3 pha

Ngoài việc tìm hiểu kỹ máy phát điện 3 pha có mấy loại, khi đã tìm chọn được thương hiệu, loại công suất phù hợp, bạn cần lưu tâm tới các yếu tố sau.

Nhờ đó, chúng ta sẽ biết cách dùng máy phát điện 3 pha cỡ lớn hiệu quả, tránh mua nhầm thiết bị kém chất lượng, gây trục trặc trong quá trình vận hành. Cụ thể:

Máy phát điện 3 pha bao nhiêu tiền
Các yếu tố cần lưu tâm khi mua máy phát điện 3 pha

Động cơ

Động cơ được xem như “trái tim” của máy phát điện 3 pha. Phần này quyết định lớn đến sự bền bỉ, êm ái, ổn định của thiết bị trong xuyên suốt quá trình vận hành. Do vậy bạn nên lưu ý:

 • Chọn máy phát điện 3 pha 60kva hoặc sản phẩm có công suất phù hợp là các dòng rõ nguồn gốc, linh kiện và động cơ được sản xuất đạt tiêu chuẩn.
 • Động cơ cần dễ khởi động, tránh hiện tượng kẹt hoặc khó nổ/đề gây cản trở quá trình vận hành.
 • Đặc biệt hệ thống phun bơm dầu cần trơn tru, tránh lẫn tạp chất hoặc kém trôi chảy gây ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhiên liệu, khiến máy hoạt động không ổn định.

Đầu phát

máy phát điện 3 pha mitsubishi
Máy phát điện 3 pha mitsubishi

Quý vị nên ưu tiên tìm chọn các dòng thiết bị có đầu phát không chổi than, hiệu suất cao. Kết hợp cùng bộ điều chỉnh điện áp AVR(Automatic Voltage Regulator) mang tới dòng điện ổn định, tránh hiện tượng chập chờn, ảnh hưởng tới các thiết bị điện khác.

Mặt khác, yếu tố phổ biến của các linh kiện, bộ phận, phụ tùng thay thế ở hạng mục này cũng rất quan trọng. Yếu tố kể trên sẽ giúp bạn tránh xa hiện tượng công việc bị đình trệ vì máy hỏng hóc bất chợt, không kịp thay thế.

Độ an toàn

Máy phát điện 3 pha perkins

Trong quá trình vận hành máy phát điện 3 pha, nóng máy, quá tải hoặc các linh kiện, ốc nối, liên kết kém bền chắc có thể gây nguy hiểm.

Do đó, việc máy được trang bị thêm bộ phận cảm biến, có khả năng đóng ngắt khi phát hiện bất thường rất quan trọng. Vì vậy bạn nên tìm hiểu kỹ để ưu tiên các dòng có kết nối điện tử ATS hoặc tương đương. Bộ

phận này có khả năng đóng cắt/dừng hoạt động theo tiêu chuẩn, tránh xảy ra những sự cố cháy nổ gây thiệt hại lớn.

Bình chứa nhiên liệu

Sẽ rất phiền nếu như máy đang chạy bỗng dừng hoạt động vì lý do hết nhiên liệu. Do đó, đối với máy phát điện công nghiệp công suất lớn, việc tính toán đến dung tích bình chứa xăng/dầu/khí đốt cũng rất quan trọng.

Máy phát điện 3 pha thương hiệu perkins
Máy phát điện 3 pha thương hiệu perkins

Tùy vào quy mô công trình, hệ thống thiết bị điện sử dụng bạn nên tìm chọn sản phẩm phù hợp. Vì lẽ đó, quý vị nên tìm tới các công ty bán máy phát điện 3 pha uy tín, những chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm sẽ

đưa ra lời khuyên chính xác giúp bạn mua đúng thiết bị mình đang cần.

Hệ thống khung và vỏ máy

Dù chọn máy phát điện 3 pha 100kva hay bất cứ dòng có công suất đa dạng ra sao, bạn đừng chỉ quan tâm tới mức độ tiêu hao nhiên liệu hoặc các yếu tố khác. Hệ thống khung và vỏ máy cũng đặc biệt quan trọng, cần được quan tâm đúng tầm khi tìm hiểu về cấu tạo máy phát điện 3 pha.

Bởi lẽ yếu tố này giúp bạn sở hữu sản phẩm bền lâu và tránh ồn hiệu quả. Để có được thiết bị êm ái, tránh xa hiện tượng rung lắc cũng như hiện tượng nhanh xuống cấp, bạn lưu ý:

 • Thứ nhất, khung máy nên chọn loại làm từ kim loại cao cấp, có khả năng kháng va chạm, chống lại các va đập mạnh gây biến dạng.
 • Thứ hai, các chi tiết vỏ máy nên chọn dòng được sơn tĩnh điện nhiều lớp. Yếu tố này một mặt đảm bảo giúp bạn có được thiết bị đẹp sang. Đồng thời sơn tĩnh điện còn tránh han gỉ, kiểm soát tốt những tác động tiêu cực từ quá trình oxy hóa tự nhiên gây giòn gãy.
 • Thứ ba, vỏ máy cần được thiết kế chống ồn với hệ thống đệm, mút, chân đế cao su,…đi kèm. Sao cho khi vận hành máy chỉ phát ra tiếng động dưới ngưỡng cho phép là 70-75 dB. Đây là yếu tố quan trọng tránh ảnh hưởng tới hiệu suất công việc cũng như quá trình nghỉ ngơi của con người khi vận hành máy.
máy phát điện 3 pha giá bao nhiêu
Máy phát điện 3 pha giá bao nhiêu

Bảng điều khiển

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bạn có ý định mua máy phát điện 3 pha 600kva nhưng lại không quan tâm tới cơ chế vận hành, đặc biệt là bảng điều khiển.

Thực tế cho thấy nhiều dòng sản phẩm ngoại nhập hiện nay sử dụng tiếng Anh, Ấn Độ hoặc nhiều ngôn ngữ khác. Các trình bày mới lạ có thể khiến bạn sẽ mất thời gian để làm chủ thiết bị.

Do đó, hãy tìm chọn những dòng điều khiển dễ dàng, nhanh chóng giúp bạn làm quen với các thao tác vận hành máy. Việc ưu tiên chọn những dòng sản phẩm có màn hình điều khiển LCD cỡ lớn, thông tin trình bày

rõ ràng hoặc điều khiển từ xa sẽ thích hợp hơn cả.

máy phát điện 3 pha có cấu tạo như thế nào
Máy phát điện 3 pha có cấu tạo như thế nào

Cơ chế này giúp bạn nhanh chóng vận hành được thiết bị cũng như mang tới nhiều trải nghiệm hài lòng, dễ lập trình các chế độ theo ý muốn.

Các loại Máy phát điện 3 pha VNGPOWER đang cung cấp tốt nhất

Top 8 máy phát điện 3 pha đang hot nhất thị trường hiện nay:

 • Máy phát điện 3 pha Doosan
 • Máy phát điện 3 pha Cooper

Với nhiều dãi công suất từ 11kva đến 3000kva, chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng.  Cam kết giá tốt nhất thị trường.. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí.

VNGPOWER cung cấp máy phát điện 3 pha theo công suất như:

Máy phát điện 3 pha 50kva

Máy phát điện 3 pha 75kva

Máy phát điện 3 pha 90kva

Máy phát điện 3 pha 100kva

Máy phát điện 3 pha 150kva

Máy phát điện 3 pha 160kva

Máy phát điện 3 pha 180kva

Máy phát điện 3 pha 200kva

Máy phát điện 3 pha 220kva, 250kva, 275kva, 300kva, 350kva, 400kva, 450kva, 500kva, 550kva, 600kva, 650kva, 700kva, 750kva, 800kva, 850kva, 900kva, 1000kva, 1250kva, 1500kva, 1600kva, 1800kva, 2000kva, 2250kva, 2500kva, 3000kva..

VNGPOWER cung cấp máy phát điện 3 pha theo Các Tỉnh Thành Việt Nam như: 

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Hà nội

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại tphcm

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại bình dương

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại đồng nai

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Đà nẵng

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Quảng Ninh

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Hải Phòng

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Đồng Tháp

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Kiên Giang

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Tiền GIang

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Quảng Trị

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Hà Tĩnh

Cung cấp máy phát điện 3 pha, ba pha tại Quảng Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nình Bình, Thanh Hóa, Phú Yên, Đăk Lắc, Kontum, Gia Lai…vv Và 64 Tỉnh thành tại Việt Nam

máy phát điện 3 pha có mấy cuộn dây

Các loại Máy phát điện 3 pha VNGPOWER đang cung cấp tốt nhất

Hotline: 096 205 3333

Nên chọn mua máy phát điện 3 pha ở đâu uy tín, giá tốt?

Bạn đang quan tâm tới giá máy phát điện 3 pha hoặc có nhu cầu tìm hiểu về thị trường máy phát điện 3 pha Hà Nội? Tp.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quảng Ninh. hay các Tỉnh khác ở Việt Nam.

Bạn muốn mua máy phát điện 3 pha giá rẻ nhất để tiết kiệm chi phí hoặc phân vân không biết chọn máy phát điện 3 pha chạy dầu hay bằng xăng sẽ tốt hơn?

khái niệm máy phát điện 3 pha
Nên chọn mua máy phát điện 3 pha ở đâu uy tín

Nếu có những băn khoăn kể trên, đừng ngại kết nối với VNGPOWER ngay sau bài viết này. Chúng tôi hiện là một trong những đơn vị chuyên cung cấp máy phát điện 3 pha giá tốt nhất rẻ hơn thị trường 20%

 Không chỉ nổi tiếng tại TpHCM, VNG POWER hiện còn được nhiều đại lí cũng như các khách hàng cá nhân khắp 63 tỉnh thành cả nước đánh giá cao.

Vì lẽ đó, tin rằng kết nối với chúng tôi sẽ giúp quý vị sớm tìm chọn được máy phát điện 3 pha ưng ý nhờ những thế mạnh nổi bật sau đây:

 Cung cấp máy phát điện 3 pha đạt tiêu chuẩn

VNG POWER hiện sở hữu hệ thống nhà máy với dây chuyền lắp ráp hiện đại. Toàn bộ các linh kiện, phụ tùng đều được chúng tôi nhập khẩu từ Ấn Độ, Anh, Pháp, Mỹ,…

Nhờ thiết kế đạt tiêu chuẩn, quy trình lắp ráp tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc của nhà sản xuất, các dòng sản phẩm mà công ty cung cấp nhanh chóng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Chúng tôi cam kết mang đến các sản phẩm bền bỉ, hoạt động ổn định, hạn chế sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.

nguyên lý của máy phát điện 3 pha
Cung cấp máy phát điện 3 pha đạt tiêu chuẩn

Đa dạng về chủng loại, mẫu mã

VNGPOWER hiện có đủ máy phát điện 3 pha với nhiều công suất từ 50kVA trở lên. Hơn thế nữa, công ty còn sở hữu nhiều dòng của các thương hiệu từ phổ thông cho đến cao cấp.

Với mẫu mã đa dạng, kích thước, màu sắc và chủng loại phong phú, chúng tôi có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của quý khách hàng. Do vậy đừng chần chừ kết nối với chúng tôi ngay sau bài này để có thêm thông tin chi tiết.

Tiết kiệm nhiên liệu và nhiều chi phí phát sinh

Các dòng máy phát điện 3 pha chính hãng mà VNG POWER đang cung cấp đều nhanh chóng được đối tác/khách hàng của chúng tôi đánh giá cao. Sở dĩ có điều này là vì:

 • Máy không chỉ hoạt động ổn định mà còn vận hành êm ái.
 • Thiết bị mang tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội
 • Mặt khác, sản phẩm còn có khả năng giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể vì ít trục trặc. Nhờ thế quý vị không mất chi phí và công sức, thời gian để bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên như nhiều dòng giá rẻ hiện nay.

Chống ồn vượt trội

Các sản phẩm mà chúng tôi đang cung cấp đều có thiết kế với vỏ máy đạt chuẩn. Bộ phận này có khả năng chống ồn. Do đó khi hoạt động, tuy sở hữu công suất lớn nhưng máy chỉ phát ra độ ồn dưới 75dB.

Trong phạm vi 7m, với không gian mở đảm bảo các hoạt động nghỉ ngơi hoặc làm việc sẽ không bị ảnh hưởng khi máy phát điện 3 pha vận hành.

Máy phát điện 3 pha là gì
bảng giá máy phát điện 3 pha

Thân thiện với môi trường

VNG POWER hướng tới các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường. Vì lẽ đó chúng tôi lắp ráp, phân phối những loại máy phát điện 3 pha có cơ chế xả thải ưu việt, tránh gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cũng nhờ yếu tố này thiết bị còn được gia cố tuổi thọ, độ bền nên được khách hàng của VNG POWER đặc biệt yêu thích.

Tư vấn nhiệt tình, bảo hành tận tâm

Sẽ là thiếu sót lớn nếu như nói tới thế mạnh của VNG POWER nhưng bỏ qua chính sách giá bán cùng chế độ bảo hành.

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị có mức giá tốt nhất, chiết khấu lớn cho các đơn vị đối tác. Mặt khác công ty còn tư vấn tận tâm, giúp bạn sớm tìm ra cách vận hành ưu việt từ những hướng dẫn sử dụng máy phát điện 3 pha chi tiết.

Do vậy, đừng chần chừ kết nối với chúng tôi ngay sau bài này theo thông tin dưới đây bạn nhé! Tin rằng các thế mạnh mà VNGPOWER đang có sẽ không làm bạn thất vọng dù chỉ là chi tiết nhỏ đi nữa!

Máy phát điện 3 pha tại tphcm, hà nội
Liên hệ tư vấn báo giá máy phát điện Máy phát điện 3 pha

Liên hệ tư vấn báo giá máy phát điện Máy phát điện 3 pha giá tốt nhất, uy tín nhất

Phone: 0962053333

Mail: info@vietnhatpowers.com

Công Ty Cổ Phần Máy Phát Điện Việt Nhật

Trụ Sở Chính: Số 19 Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nhà Máy Sản Xuất tại KCN Nam Thăng Long – Hà Nội: 

Địa Chỉ Nhà Máy Sản Xuất:  KM 1, Đường Liên Mạc – Khu Công Nghiệp Nam Thăng Long , Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Văn Phòng Trụ Sở Chính Tại Hà Nội

Địa Chỉ: 3202-A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Văn Phòng Giao Dịch Tại Tp.Hồ Chí Minh

Địa Chỉ: Phòng 16.04, Tháp SAV8, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, (Quận 2) Tp.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

4/5 - (3 bình chọn)

Nội dung chính

0913 366 698

096.205.3333